Anunț – Achizitia de substanţe, materiale, consumabile și alte produse similare II


antet_priamm

Achizitia de substanţe, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de dezvoltare experimentală – II

 

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului Proiectului PRIAMM “Platormă inovativă pentru aplicații M2M versatile” următoarele substanţe, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de dezvoltare experimentala.

Procedura de achiziție folosită este procedura competitivă cf. dispz. OMFE nr.1284/08.08.2016. Documentația de atribuire se regăsește alăturat. Livrarea completă a echipamentelor se va face până cel târziu în data de 28.02.2017.

Valoarea estimată a produselor pentru :

Lotul 1  – Componente electronice – CPV: 31220000-4 este de 48000 lei fără TVA,

Lotul 2  – Dispozitive mobile – CPV: 32252110-8 este de 11000 lei fără TVA,

Faptul că substanţe, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de dezvoltare experimentala – II este bugetată la valoarea totală de 139.322,03  lei fără TVA, (ceea ce depășește pragul menționat la art. 4 subclauza 4.1 din Anexa la OMFE nr. 1284/08.08.2016 de 132.519 lei fără TVA pentru achiziția directă de produse, ceea ce determină aplicarea procedurii competitive) achizitia din motive tehnice s-a desfasurat in 2 etape, deoarece activitatea fiind in stadiu experimental nu au putut fi anticipate toate componentele electronice necesare pentru realizarea prototipului, astfel fiecare etapa a fost publicata procedura pe site-ul MFE  ;

Criteriul de atribuire este cea mai avantajoasă ofertă dpdv raport specificații tehnice/preț. Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor care au îndeplinit condițiile de calificare și condițiile tehnice. Neîndeplinirea, în totalitate sau parțial, a oricăreia dintre condițiile/cerințele/mențiunile din documentația de atribuire alăturată atrage după sine descalificarea ofertei.

Ofertarea se va face integral sau pe loturi, pentru toate produsele incluse in lotul respectiv și în confirgurația solicitată. Nu este permisă ofertarea parțială și nici nu sunt permise oferte alternative. Ofertele care nu cuprind toate produsele specificate in lotul pentru care s-a ofertat, cu toate accesoriile solicitate, vor fi descalificate.

Data limită pentru primirea ofertelor (în original, direct sau prin poștă/curier): 09.02.2017, ora: 12:00 a.m. la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București. Data limită pentru răspuns la clarificări este 06.02.2017, ora 12:00. Solicitările de clarificări se fac exclusiv în scris pe adresa office@syswin.ro, iar răspunsurile se vor afișa pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea de modificări aferentă prezentului anunț.

Ofertele (într-un singur exemplar original, semnate pe fiecare pagină, datate, ștampilate, complete și întocmite conform tuturor cerințelor/condițiilor/mențiunilor din specificațiile tehnice, cu opis al documentelor conținute) se vor depune în plic închis, cu menționarea pe plic a destinatarului, a ofertantului (adresa completă și datele de contact) și a procedurii pentru care se depune oferta. Ofertele se vor depune direct sau prin curier la sediul SYSWIN SOLUTIONS SRL din str. Biharia nr. 26, sector 1, București. Achizitorul nu este răspunzător pentru întârzierea depunerii ofertelor de către ofertant sau depunerea la altă adresă și nici pentru costurile ocazionate de pregătirea și depunerea ofertei. Ofertantul își va lua toate precauțiile necesare pentru ca oferta sa completă să ajungă în timp, la adresa indicată. Ofertele primite după data și ora limită se returnează nedeschise expeditorului. Pentru orice informații suplimentare vă stăm la dispoziție pe e-mail office@syswin.ro, persoană de contact Anca Hirsu.

Invitatia de participare lot 1

Invitatia de participare lot 2