Anunț – Achiziţia de substanţe, materiale, consumabile și alte produse similare

antet_priamm

Achizitia de substanţe, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de dezvoltare experimentala, materiale necesare dezvoltării experimentale

 

CPV: 30200000-1

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul Proiectului PRIAMM “Platformă inovativă pentru aplicații M2M versatile” următoarele substanțe, materiale, consumabile şi alte produse similare necesare desfășurării activităților de dezvoltare experimentală, materiale necesare dezvoltării experimentale:

Procedura de achiziție folosită este procedura competitivă cf. dispz. OMFE nr.1284/08.08.2016. Documentația de atribuire se regăsește alăturat. Livrarea completă a echipamentelor se va face până cel târziu în data de 23.12. 2016.

Valoarea estimată a produselor pentru Lotul 1 este de 21946,57 lei fără TVA, pentru Lotul 2 este de 48746,85 lei fără TVA, pentru Lotul 3 este de 14159,43094 lei fără TVA.

Bifati lotul/loturile pentru care depuneți oferta*:

LOT 1 □    LOT 2 □    LOT 3 □

*Notă: se va bifa cu X lotul pentru care este transmisă oferta;

Faptul că achiziția echipamentelor necesare pentru etapa de Dezvoltare Experimentală care vor intra în componența prototipului este bugetată la valoarea totală de 139.322,03  lei fără TVA, (ceea ce depășește pragul menționat la art. 4 sub clauza 4.1 din Anexa la OMFE nr. 1284/08.08.2016 de 132.519 lei fără TVA pentru achiziția directă de produse, ceea ce determină aplicarea procedurii competitive) achiziția se va desfășura în 3 etape, fiecare etapă fiind publicată pe site-ul MFE.

Criteriul de atribuire este cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere raport specificații tehnice/preț. Criteriul de atribuire se va aplica doar ofertelor care au îndeplinit condițiile de calificare și condițiile tehnice. Neîndeplinirea în totalitate sau parțial a oricăreia dintre condițiile/cerințele/mențiunile din documentația de atribuire alăturata atrage după sine descalificarea ofertei. 

Ofertarea se va face integral sau pe loturi, pentru toate produsele incluse în lotul respectiv și în configurația solicitată. Nu este permisă ofertarea parțială și nici nu sunt permise oferte alternative. Ofertele care nu cuprind toate produsele specificate în lotul pentru care s-a ofertat, cu toate accesoriile solicitate, vor fi descalificate.

Data limită pentru primirea ofertelor (în original, direct sau prin poștă/curier): 23.11.2016, ora: 12:00 a.m. la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București. Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări este 15.11.2012, ora 12:00. Data limită pentru răspuns la clarificări este 18.11.2016, ora 12:00. Solicitările de clarificări se fac exclusiv în scris pe adresa office@syswin.ro, iar răspunsurile se vor afișa pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea de modificări aferentă prezentului anunț.

Ofertele (într-un singur exemplar original, semnate pe fiecare pagină, datate, ștampilate, complete și întocmite conform tuturor cerințelor/condițiilor/mențiunilor din specificațiile tehnice, cu opis al documentelor conținute) se vor depune în plic închis, cu menționarea pe plic a destinatarului, a ofertantului (adresa completă și datele de contact) și a procedurii pentru care se depune oferta. Ofertele se vor depune direct sau prin curier la sediul SYSWIN SOLUTIONS SRL din str. Biharia nr. 26, sector 1, București. Achizitorul nu este răspunzător pentru întârzierea depunerii ofertelor de către ofertant sau depunerea la altă adresă și nici pentru costurile ocazionate de pregătirea și depunerea ofertei. Ofertantul își va lua toate precauțiile necesare pentru ca oferta sa completă să ajungă în timp, la adresa indicată. Ofertele primite după data și ora limită se returnează nedeschise expeditorului.

Pentru orice informații suplimentare vă stăm la dispoziție pe e-mail office@syswin.ro, persoană de contact Mihai Mavromalide.

 

Invitatia de participare lot 1

Invitatia de participare lot 2

Invitatia de participare lot 3