Anunț – Achizitia de substanţe, materiale, consumabile și alte produse similare


antet_priamm

Achizitia de substanţe, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de dezvoltare experimentala, materiale necesare dezvoltării experimentale

 

CPV: 30200000-1

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului Proiectului PRIAMM “Platormă inovativă pentru aplicații M2M versatile” următoarele substanţe, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de dezvoltare experimentala, materiale necesare dezvoltării experimentale:

Procedura de achiziție folosită este procedura competitivă cf. dispz. OMFE nr.1284/08.08.2016. Documentația de atribuire se regăsește alăturat. Livrarea completă a echipamentelor se va face până cel târziu în data de 23.12. 2016.

Valoarea estimată a produselor pentru Lotul 1 este de 21946,57 lei fără TVA, pentru Lotul 2 este de 48746,85 lei fără TVA, pentru Lotul 3 este de 14159,43094 lei fără TVA.

Bifati lotul/loturile pentru care depuneti oferta*:

LOT 1 □    LOT 2 □    LOT 3 □

*Nota:se va bifa cu X lotul pentru care este transmisa oferta;

Faptul că achiziția echipamentelor necesare pentru etapa de Dezvoltare Experimentala care vor intra în componenţa prototipului este bugetată la valoarea totală de 139.322,03  lei fără TVA, (ceea ce depășește pragul menționat la art. 4 subclauza 4.1 din Anexa la OMFE nr. 1284/08.08.2016 de 132.519 lei fără TVA pentru achiziția directă de produse, ceea ce determină aplicarea procedurii competitive) achizitia se va desfasura in 3 etape, fiecare etapa fiind publicata pe site-ul MFE.

Criteriul de atribuire este cea mai avantajoasă ofertă dpdv raport specificații tehnice/preț. Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor care au îndeplinit condițiile de calificare și condițiile tehnice. Neîndeplinirea, în totalitate sau parțial, a oricăreia dintre condițiile/cerințele/mențiunile din documentația de atribuire alăturată atrage după sine descalificarea ofertei.

 

Ofertarea se va face integral sau pe loturi, pentru toate produsele incluse in lotul respectiv și în confirgurația solicitată. Nu este permisă ofertarea parțială și nici nu sunt permise oferte alternative. Ofertele care nu cuprind toate produsele specificate in lotul pentru care s-a ofertat, cu toate accesoriile solicitate, vor fi descalificate.

Data limită pentru primirea ofertelor (în original, direct sau prin poștă/curier): 23.11.2016, ora: 12:00 a.m. la sediul din str. Biharianr. 26, etaj. 3, Sector 1, București. Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări este 15.11.2012, ora 12:00. Data limită pentrură spuns la clarificări este 18.11.2016, ora 12:00. Solicitările de clarificări se fac exclusiv în scris pe adresa office@syswin.ro, iar răspunsurile se vor afișa pe site-ulwww.fonduri-ue.ro în secțiunea de modficări aferentă prezentului anunț.

Ofertele (într-un singur exemplar original, semnate pe fiecare pagină, datate, ștampilate, complete și întocmite conform tuturor cerințelor/condițiilor/mențiunilor din specificațiile tehnice, cu opis al documentelor conținute) se vor depune în plic închis, cu menționarea pe plic a destinatarului, a ofertantului (adresa completă și datele de contact) și a procedurii pentru care se depune oferta. Ofertele se vor depune direct sau prin curier la sediul SYSWIN SOLUTIONS SRL din str. Biharia nr. 26, sector 1, București. Achizitorul nu este răspunzător pentru întârzierea depunerii ofertelor de către ofertant sau depunerea la altă adresă și nici pentru costurile ocazionate de pregătirea și depunerea ofertei. Ofertantul își va lua toate precauțiile necesare pentru ca oferta sa completă să ajungă în timp, la adresa indicată. Ofertele primite după data și ora limită se returnează nedeschise expeditorului. Pentru orice informații suplimentare vă stăm la dispoziție pe e-mail office@syswin.ro,persoană de contact Mihai Mavromalide.

Invitatia de participare lot 1

Invitatia de participare lot 2

Invitatia de participare lot 3